آدرس : اصفهان، کیلومتر ۴ جاده حبیب آباد، مقابل شهرک صنعتی پردیس

تلگرام : ۰۹۰۳۱۰۷۰۲۴۱

مدیریت : ۰۹۱۳۳۱۴۲۹۰۰

تلفن : ۰۳۱۳۵۴۹۲۴۲۱ – ۰۳۱۳۵۴۹۲۴۳۱ – ۰۳۱۳۵۴۹۲۴۳۰ – ۰۳۱۳۵۴۹۲۰۴۱